• Bienvenu sur l'Espace d’Échange et d'Alphabétisation Continue
 Dim 26 Jan, 2020, 9:54 am
 1  780
Affiche 1 à 2 des 2 entrées.

Asibtoo ,Utu jirbi 31jiiri 2019 ,ka tee ʒaaroo kaŋ AEN antenn Gaawoo nda nga cettakasinaa DVV internasiyonal boona ka suuba Bagunje hinkantoo santiroo cawkey zimamoo se.

Borey kaŋ kaa zimamoo tee ti:

-Mariyam Mayga AEN-Gaawoo

-Meesiye Haydara DVV Internasiyonal Baamako

-Madam Asitan DVV Internasiyonal Baamako.

Zimamoo tee,santiroo yawey duu fahami timmante kaŋ cawkey duu bayray waani-waani taabilettoo cawoo here.

Lakkal dunbaa duu andi cawkey se kaŋ hunn Haydara doo.

Guuru13 nda miniti30 borey naa cere sallama.

Assalaamu alaykum wa rahmatullaah wa barkatuhu.

Baagunje hinkantoo santir refeelektoo kaŋ gabara Gunzuray komminoo ra.

10
Sam 30 Jun, 2018, 2:24 pm

Saalam halekoum centre de Bangoundi

Assitan Nanakassé DVV International

Invité

Affiche 1 à 2 des 2 entrées.

Powered by ChronoForums - ChronoEngine.com